INFOLINIA: +48 (42) 298 55 55

Polityka prywatności

Zgod­nie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­mentu Euro­pej­skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochrony osób fizycz­nych w związku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­nego prze­pływu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­tywy 95/46/WE (ogól­nego roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie danych — dalej „RODO”), ŚWIAT SŁUCHU Sp. z o.o., Wólczańska 128/134 Łódź, NIP: 7252082395, jako Admi­ni­stra­tor danych oso­bo­wych, infor­muje Panią/Pana, iż:

1. poda­nie Pani/Pana danych oso­bo­wych w formularzach kontaktowych jest dobro­wolne, lecz nie­zbędne w celu zło­że­nia oferty,
2. Pani/Pana dane oso­bowe będą prze­twa­rzane w celu kon­taktu oraz zło­że­nia oferty,
3. posiada Pani/Pan prawo żąda­nia od Admi­ni­stra­tora dostępu do tre­ści swo­ich danych, ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia lub ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, jak rów­nież prawo do wnie­sie­nia sprze­ciwu wobec prze­twa­rza­nia danych oraz prawo do prze­no­sze­nia danych,
4. posiada Pani/Pan prawo do cof­nię­cia zgody na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych w dowol­nym momen­cie bez wpływu na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, któ­rego doko­nano na pod­sta­wie zgody przed jej cof­nię­ciem,
5. podane przez Panią/Pana dane oso­bowe będą prze­twa­rzane na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
6. Pani/Pana dane oso­bowe będą prze­cho­wy­wane przez okres nie­zbędny do opra­co­wa­nia / zło­że­nia oferty w spra­wie obję­tej przed­mio­to­wym zapy­ta­niem,
7. Admi­ni­stra­tor nie będzie prze­ka­zy­wać Pani/Pana danych oso­bom trze­cim z wyłą­cze­niem sytu­acji udzie­le­nia przez Panią/Pana na to wyraź­nej i dobro­wol­nej zgody,
8. ma Pani/Pan prawo wnie­sie­nia skargi do organu nad­zor­czego, gdy uzna Pani/Pan, iż prze­twa­rza­nie Pani/Pana danych oso­bo­wych naru­sza prze­pisy RODO.

Informujemy także, że nasza strona internetowa zbiera informacje za pomocą systemu Google Analytics – Możecie Państwo wyłączyć przesyłanie informacji za pomocą linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout